Търси
в
Направи VIP

Книги по патология, епидемиология, ревматология

12.00 лв.

КНИГИ по патология, епидемиология и ревматология

(Цените са в български левове)

- с „Обща и специална патологична анатомия”, под ред. на М. Златева – 1988 г. – 13
- John Kissane – “Anderson’s PATHOLOGY” – vol. 1-2 – 1990 г. – 100
- с Н. Манчева – „Обща патология. За НСА” – 1979 г. – 5
- с „Общая патология человека” – т. 2 – 1990 г. – 5
- В. Серов; Н. Ярыгин; В. Пауков – „Патологическая анатомия. Атлас” – 1986 г. – 35
- “Repetitorium pathologoanatomicum”, под ред на М. Златева – 1994 г. – 8
- с „Патологична физиология”, под ред. на Р. Лолов; Д. Митков – 1998 г. – 15
- „Ръководство за упражнения по патофизиология”, под ред. на Н. Попова 1984 г. – 7
- „Ръководство за упражнения по хистопатология”, под ред. на Г. Михайлов – 1978 г. – 8
- З. Станчев; Ж. Желев – „Физиология и патология на растежа” – 1980 г. – 8
- „Основи на молекулната патология”, под ред. на А. Хаджиолов; Т. Николов – 1975 г. – 10
- с Л. Кръстев; И. Вълков; Р. Райчев; Х. Прокопанов – „Основи на ултраструктурната патология” – 1982 г. – 17
- c S. Dodic; D. Kalic-Filipovic; D. Markovic – Atlas of occupational pathology” – 1977 г. – 25
- с В. Ванков – „Морфология на вените” – 1989 г. – 10
- с „Цитологична диагностика”, под ред. на И. Вълков – 1989 г. – 15
- с А. Добрева; Т. Мешеков – „Цитодиагностика и диференциална диагноза на кръвните болести” – 1986 г. – 15
- с „Атлас сканирующей электроннй микроскопии клеток, тканей и органов”, под ред. на О. Волкова; В. Шаламов; А. Миронов – 1987 г. – 20
- С. Нейчев – „Клинична микробиология в медицинската практика” – 1973 г. – 5
- „Ръководство за упражнения по микробиология”, под ред. на Г. Митов – 1990 г. – 10
- с „Ръководство по микробиология”, под ред. на Г. Капрелян; Ю. Дончева – 2000 г. – 13
- с Р. Аврамова; Н. Цанев; Л. Караиванова – „Антимикробна химиотерапия. Състав и приложение на използваните в Република България ваксини и бактериални имуностимулатори” – 1995 г. – 3
- “The blood-brain barrier. Cellular and molecular biology” – 1994 г. – 15
- с М. Боева; В. Городилова – „Имунобиология на туморния растеж” – 1979 г. – 8
- с К. Христов; Р. Райчев – „Клетъчна кинетика и растеж на туморите” – 1983 г. – 12
- Р. Райчев – „Патология и биология на злокачествените тумори” – 1972 г. – 12
- А. Иванов-Смоленски – „Очерки по патофизиология на висшата нервна дейност” – 1954 г. – 8
- с И. Сиракова; Л. Сираков – „Рецептори и клетки” – 1989 г. – 8
- „Hiperlipidaemia in practice” – 1991 г. – 15
- с „Клинична патофизиология на хирургичните заболявания”, под ред. на Я. Добрев – 1983 г. – 13
- И. Щъркалев; Д. Радонов; Б. Кютукчиев – „Клинична патофизиология на бременността и родовата дейност” – 1980 г. – 10
- „Патология на бременността, раждането и следродовия период”, под ред. на И. Щъркалев; Б. Папазов – 1970 г. – 30
- З. Панова – „Професионална акушеро-гинекологична патология” – 1988 г. – 5
- С. Ганчев – „Перинаталната детска смъртност” – 1989 г. – 8
- с Л. Божков – „Физиология и патология на недоносеното дете” – 1977 г. – 10
- с „Вродени и придобити ензимопатии”, под ред. на Т. Ташев – 1976 г. – 12
- С. Спасов; В. Меламед – „Ендокринни промени при патологична бременност” – 1987 г. – 8
- с K. Tanikawa – „Ultrastructural aspects of the liver and its disorders” – 1968 г. – 25
- с В. Боснев – „Невровегетативна патология на ръката” – 1981 г. – 15
- с Н. Беловеждов; Х. Нешев – „Лекарствени нефропатии” – 1985 г. – 6
- с Е. Наков; А. Ангелов – „Патоморфология на анестезиологичните и реанимационните усложнения” – 1986 г. – 12
- В. Овчаров; Ц. Такева – „Цитология, обща хистология, обща ембриология” – 1996 г. – 12
- с И. Георгиев - „Ръководство по хистология и ембриология на човека” – 1992 г. – 10
- „Атлас по хистология”, под ред. на П. Петков – 1994 г. – 17
- к Е. Чакъров; Ч. Начев – „Атлас клетка и тъкани” – 1984 г. – 10
- с К. Койчев – „Слухово-вестибуларна сензорна система” – 1984 г. – 20
- с P. Bunn, Jr. – “Lung cancer. Current understanding of biology, diagnosis, standing, and treatment” – 1988 г. – 12
- с K. Morgenroth – “The surfactant system of the lungs. Morphology and clinical significance” – 1988 г. – 15
- с П. Ангелов – „Атлас по зоология. Безгръбначни животни” – 1982 г. – 10
- с Х.- В. Байер и кол. – „Наръчник по биология” – 1981 г. – 10
- к Helena Curtis – “Biology” – 1968 г. – 30
- с „Биология”, под ред. на И. Ватев – 2006 г. – 13
- с „Биология”, под ред. на Р. Попиванов; Б. Ботев – 1987 г. – 10
- с „Ръководство по биология”, под ред. на Р. Попиванов; Б. Ботев – 1974 г. – 7
- с Р. Попиванов; Б. Ботев; Л. Наков; К. Киров – „Сравнителна анатомия на гръбначните” – 1971 г.; 1995 г. – 12
- Р. Попиванов; Б. Ботев; М. Цонева – „Паразитология” – 1974 г. – 8
- с М. Василевска-Декова – „Биология на паразитите” - 1993 г. – 8
- с М. Василевска-Декова; В. Сарафян; И. Ватев – „Паразитология” – 2002 г. – 10
- с И. Ватев и кол. - „Паразитология” – 2003 г. – 12
- с „Паразитология”, под ред. на Г. Генов – 1989 г. – 17
- с И. Толев – „Гнойни, гъбични и паразитни болести на кожата” – 1976 г. – 7

- с „Ръководство по заразни болести”, под ред. на С. Бърдаров – 1979 г. – 15
- с „Епидемиология на инфекциозните и неинфекциозните болести”, под ред. на Б. Илиев; Г. Митов – 1994 г. – 25
- Д. Братованов; Е. Гъбев; К. Кузмов – „Епидемиология” – 1974 г. – 5
- Е. Гъбев; К. Кузмов – „Епидемиология. За стоматолози” – 1972 г. – 5
- с Е. Гъбев; Т. Кръстев – „Терминологичен речник по епидемиология” – 1990 г. – 7
- с „Теоретичен анализ на съвременната епидемиология”, под ред. на П. Георгиев; П. Драганов – 2006 г. – 12
- „Хигиена и епидемиология. За стоматолози” – 1977 г. – 5
- „Ръководство за упражнения по епидемиология”, под ред. на П. Георгиев – 1990 г. – 5
- „Эпидемиология” – 1989 г. – 5
- с А. Гигов – „Токсоплазмоза” – 1963 г. – 8
- с З. Пейчева; Д. Кръстев – „Токсоплазмен лимфаденит” – 1983 г. – 7
- Б. Тасков; В. Зозиков – „Инфекциозни болести” – 1973 г. – 8
- „Инфекцията” – 1998 г. – 8
- “A practical approach to infectious diseases” – 1986 г. – 10
- с С. Атанасова – „Колиинфекции” – 1976 г. – 10
- с „Херпесни вирусни инфекции”, под ред. на П. Андонов – 1981 г. – 13
- „Вътреболнични инфекции”, под ред. на П. Андонов – 1986 г. – 10
- „Нозокомиални инфекции”, под ред. на Д. Дамянов – 2000 г. – 8
- с А. Темелков; Р. Маринова – „Нозокомиални инфекции при интензивно лечение” – 2011 г. – 13
- с „Микоплазмени инфекции у човека”, под ред. на В. Мандулов – 1988 г. – 8
- „Раны и раневая инфекция”, под ред. на М. Кузин; Б. Костюченок – 1990 г. – 25
- „Ръководство за упражнения по инфекциозни болести”, под ред. на М. Радев – 1990 г. – 5
- с „Наръчник за лечение на инфекциозно болни”, под ред. на М. Радев – 1988 г. – 12
- с „Шокови състояния и интензивно лечение при инфекциозните заболявания”, под ред. на М. Радев – 1982 г. – 10
- с „Инфекциозни заболявания у бременните”, под ред. на З. Николов; Г. Гешев – 1983 г. – 10
- с „Шигелози и шигелозоподобни заболявания”, под ред. на А. Трифонова – 1985 г. – 10
- „Инфекции на жлъчната система. Хирургическо лечение”, под ред. на Д. Дамянов – 2004 г. – 8
- с С. Попкиров – „Оперативна хирургия на острите гнойни и некротични инфекции” – 1994 г. – 30
- с С. Нейчев – „Бактерии в урината. Микробиология на инфекциите на отделителната система” – 1980 г. – 7
- с Р. Маринова; Н. Беловеждов – „Уроинфекции” – 1985 г. – 12
- с „Полово предавани хламидиални инфекции”, под ред. на Н. Златков – 1989 г. – 8
- с „Стафилококови инфекции”, под ред. на С. Петровски – 1990 г. – 10
- с И. Андреев; И. Вапцаров – „Стафилококови инфекции в детската възраст” – 1971 г. – 8
- с Г. Костурков – „Инфекциозна алергия” – 1982 г. – 8
- с „Инфекциозен ендокардит”, под ред. на Ц. Павлов – 1988 г. – 10
- И. Киранов – „Газова анаеробна инфекция” – 1974 г. – 5
- с Л. Башева-Станева – „Болест на Шьонлайн – Хенох /Анафилактоидна пурпура/” – 1966 г. – 7
- с Л. Борецки – „Вируси, имунитет, интерферон” – 1982 г. – 12
- „Имунизации и ваксинации”, под ред. на И. Киров – 1978 г. – 7
- с Л. Рачев и кол. – „Вирусен хепатит в детската възраст” – 1961 г. – 7
- В. Арнаудова-Тодорова – „Респираторни вирусни инфекции и имунитет срещу тях в ранната детска възраст” – 1972 г. – 7
- В. Арнаудова; С. Рангелова; Ж. Кънева – „Вирусни инфекции у децата” – 1985 г. – 6
- В. Антонова; Л. Бакалова; Ф. Ескенази; Л. Рачев; К. Шапкарева – „Инфекции на дихателните пътища и пневмонии у децата” – 1972 г. – 12
- с Д. Бобев; Д. Доспевски – „Инфекциозна мононуклеоза” – 1967 г. – 8
- с К. Янков – „Антибиотици и подходяща антибиотична терапия на белодробните инфекции” – 2004 г. – 8
- с Д. Странски – „Зъбна гангрена и фокална инфекция” – 1963 г. – 7
- „Тропическа медицина”, под ред. на Б. Зографски – 1980 г. – 15

- „Фармакоикономика”, под ред. на Г. Нешев – 1999 г. – 7
- „Наръчник по фармакоикономика” – 1998 г. – 7

- с Д. Голдберг; Б. Амор; А. Шевро – „Ревматология. От анатомията към диагнозата” – 1994 г. – 15
- с „Ревматични болести”, под ред. на К. Койчев – 1983 г. – 20
- „Ревматология”, под ред. на В. Цончев – 1962 г. – 12
- с В. Цончев – „Наръчник по ревматология” – 1978 г. – 12
- с „Ръководство по вътрешни болести” – т. 2, под ред. на А. Малеев; С. Иванов (Пневмология, хематология, ревматология) – 1984 г. – 20
- “Rheumatology in everyday practice” – 1992 г. – 20
- “Netter art on rheumatic disorders” – 1985 г. – 10
- с S. Bulstra - “Histological, pathological and therapeutical aspects of osteoarthritis” – 1992 г. – 15
- с Ж. Желев; Р. Славова; Л. Пенева – „Рахит и рахитоподобни състояния” – 1987 г. – 10
- с Д. Маринов; Л. Башева-Станева – „Ревматизмът в детската възраст” – 1959 г. – 7
- с С. Коларов – „Ревматизмът у децата” – 1963 г. – 13
- З. Коларов – „Съвременни аспекти в патогенезата на ревматоидния артрит” – 1997 г. – 6
- К. Кънев – „Подагра” – 1989 г. – 8
- С. Попкиров – „Гнойно-септична хирургия” – 1984 г. – 35
- И. Диков; Б. Маркова – „Сепсис” – 2000 г. – 8
- Н. Петров; Е. Кържин; М. Абрашева – „SIRS, сепсис, септичен шок” – 2003 г. – 8
- Н. Петров; К. Христова; М. Абрашева – „Ентерално и парентерално хранене” – 2004 г. – 7

0887 480 191 – Верослав
veroslav.manov@abv.bg
  •  Изпрати запитване
  • Тел: 0887480191


  • София
  • Дата на публикуване: 20.11.2015

Обява №: 119307


Подобни обяви в София: