Търси
в
Направи VIP

Книги по език и литература

13.00 лв.

ЛИТЕРАТУРОЗНАНИЕ, ЕЗИКОЗНАНИЕ

(Цените са в български левове)

- к „Речник на литературните термини” – 1980 г. – 25
- с Иван Богданов – „Енциклопедичен речник на литературните термини” – 1993 г. – 15
- к Пантелей Зарев – „Теория на литературата” – т. 1 – 1979 г. – 8
- Генадий Поспелов – „Теория на литературата” – 1948 г. – 10
- к „Введение в литературоведение”, под ред. Г. Поспелова – 1988 г. – 10
- с Л. И. Тимофеев – „Основи на теорията на литературата” – 1968 г. – 12
- с В. Сорокин - „Теория на литературата” – 1960 г. – 8
- к Никола Георгиев – „Анализ на лирическата творба” – 1994 г. – 10
- к „Методология анализа литературного произведения” – 1988 г. – 8
- к Лонгин – „За възвишеното” – 1985 г. – 10
- к „Зарубежное литературоведение 70 – х годов. Направления, тенденции, проблемы” – 1984 г. – 10
- с Ю. Лотман; К. Леви-Строс; Р. Якобсон и др. – „Семиотика и искусствометрия” – 1972 г. – 12

- к Йосиф Тронски – „История на античната литература” – 1952 г. – 25
- к Иосиф Тронский – „История античной литературы” – 1983 г. – 20
- к С. Радциг – „История на старогръцката литература” – 1969 г. – 8
- с Владимир Борухович – „История древнегреческой литературы. Классический период” – 1962 г. – 10
- к „Антична литература. Енциклопедичен справочник” – 1988 г. – 13
- с „Традиция. Литература. Действителност. Проблеми на старогръцката литература в световното литературознание” – 1984 г. – 17
- с А. Лосев – „Омир” – 1962 г. – 12
- Богдан Богданов – „Омировият епос” – 1976 г. – 8
- с Богдан Богданов – „Романът – античен и съвременен” – 1986 г. – 10
- к Татьяна Гончарова – „Еврипид” – 1986 г. – 4
- с Аристотел – „Поетика” – 1947 г. – 12
- с Аристотел – „За поетическото изкуство” – 1975 г. – 12
- к Пьотр Кохан – „Гръцка литература” – 1947 г. – 10
- к Пьотр Кохан – „Очерки по историята на западноевропейските литератури” – т. 1; т. 2 (на руски) – 1910 г.; „Модерната западноевропейска литература” – 50
- с Михаил Бахтин – „Творчеството на Франсоа Рабле и народната култура на Средновековието и Ренесанса” – 1978 г. – 25
- с Марко Минков – „Шекспир – епоха и творчество” – 1946 г. – 10
- с Александър Шурбанов – „Между патоса и иронията. Кристофър Марлоу и зараждането на ренесансовата драма” – 1992 г. – 13
- к Александър Пешев – „Западноевропейската литература до Великата френска буржоазна революция” – 1975 г. – 12
- к Д. Б. Митов; А. Пешев - „Западноевропейската литература от Великата френска буржоазна революция до Парижката комуна” – 1975 г. – 15
- к Димитър Митов - „Западноевропейската литература след Парижката комуна” – 1976 г. – 12
- к Р. Самарин – „Зарубежная литература” – 1987 г. – 5
- к С. Артамонов – „История зарубежной литературы XVII – XVIII веков” – 1988 г. – 8
- с Г. Е. Лесинг – „Размисли” – 1979 г. – 8
- с Г. Е. Лесинг – „Лаокоон или За границите на живописта и поезията” – 1978 г. – 20
- с Г. Е. Лесинг – „Хамбургска драматургия” – 1958 г. – 18
- к Йохан Петер Екерман – „Разговори с Гьоте” – 1966 г. – 15
- к Карл Отто Конради – „Гете. Жизнь и творчество” – т. 2 – 1987 г. – 7
- к „Зарубежная литература XIX века. Романтизм” – 1990 г. – 6
- к „Зарубежная литература XIX века. Реализм” – 1990 г. – 6
- к „Въображение и свобода. Английски романтици за литературата и изкуството” – 1982 г. – 17
- с Георг Брандес – „Литературата на XIX век” – 1980 г. – 15
- к Пол Лафарг – „Естетика и литература” – 1988 г. – 13
- к Антонио Грамши – „За културата, литературата и изкуството” – 1976 г. – 17
- к Томас Стърнз Елиът – „Традиция и индивидуален талант” – 1980 г. – 8
- к Чарлс Пърси Сноу – „Реалистите” – 1983 г. – 8
- к Шарл Бодлер – „Естетически и критически съчинения” – 1976 г. – 20
- с Иполит Тен – „Есета върху литературата и изкуството” – 1981 г. – 17
- с Хосе Карлос Мариатеги – „За литературата и изкуството” – 1975 г. – 17
- к Симеон Хаджикосев – „Сред класиката” – 1989 г. – 8
- к Исак Паси – „Философски литературни етюди” – 1968 г. – 12
- с Исак Паси – „Есета” („Философски литературни етюди”, „Френски моралисти”, „Томас Ман”) – 1981 г. – 12
- с Исак Паси – „Есета” – 1993 г. – 15
- с Исак Паси – „Смешното” – 1979 г. – 10
- к Исак Паси – „Смешното” – 1993 г. – 15
- с „Слово и символ. Из естетиката на европейския символизъм” – 1979 г. – 22
- к Розалия Ликова –„Проблеми на европейския символизъм” – 1984 г. – 22
- к Стоян Илиев – „Естетическите програми на френските и руските символисти” – 1979 г. – 10
- к Пол Елюар – „Мисли върху изкуството” – 1962 г. – 12
- с Андре Мороа – „Френски писатели на XX век (От Пруст до Камю – от Жид до Сартр) – 1980 г. – 15
- с Бертолд Брехт – „Избрани творби” – т. 4 (Размисли върху театъра и литературата) – 1985 г. – 12
- к Олга Кръстева – „Театърът през вековете” – 1980 г. – 12
- с Карл Краус – „Кутията на Пандора” (есета, статии, афоризми) – 1993 г. – 12
- к Ролан Барт – „Фрагменти на любовния дискурс” – 1997 г. – 17
- с Цветан Стоянов – „Съчинения” – т. 1-2 – 1988 г. – 35
- с И. Павлов; В. Тодоров – „История на чешката литература” – ч. 1 – 1986 г. – 8
- с „Славянски литератури – образци” – ч. 1-2 – 1977/84 г. – 20
- с Емил Георгиев – „Очерки по история на славянските литератури” – ч. 2 – 1963 г. – 8
- с Емил Георгиев – „Епопея на освободителната борба на българския народ в славянските литератури” – 1976 г. – 8

- к „История русской литературы XVII – XVIII веков” – 1969 г. – 5
- к В. Г. Белински – „Избрани произведения” – 1955 г. – 12
- к В. Г. Белинский – „О русских классиках” – 1979 г. – 8
- к Ангел Анчев – „Руска класическа литература” – 1982 г. – 8
- с Ангел Анчев – „Руският роман от втората половина на XIX век” – 1986 г. – 7
- с „История на руската литература през XIX век” - том 1 – 1986 г. – 12
- к „Русская литература XIX века. Первая половина” (хрестоматия) – 1987 г. – 4
- к „История русской литературы XIX века. 1800 – 1830-тые годы” – 1989 г. – 6
- к „Русские писатели. Биобиблиографический справочник” – т. 1-2 – 1990 г. – 15
- к Б. Бурсов – „Судьба Пушкина” – 1989 г. – 6
- к В. Кулешов – „Жизнь и творчество А. С. Пушкина” – 1987 г. – 6
- к Николай Добролюбов – „Литературная критика” – т. 1-2 – 1984 г. – 12
- к Дмитрий Писарев – „Литературная критика” – т. 1-3 – 1988 г. – 15
- к Владимир Соловьев – „Литературная критика” – 1990 г. – 10
- к В. Г. Белинский; А. Герцен; Н. Чернышевский; Н. Добролюбов – „Педагогическое наследие” – 1987 г. – 7
- Ана Г. Достоевска – „Спомени” – 1976 г. – 10
- Леонид Гросман – „Ф. М. Достоевски” – 1965 г. – 10
- с Михаил Бахтин – „Проблеми на поетиката на Достоевски” – 1976 г. – 18
- с Михаил Бахтин – „Проблемы поэтики Достоевского” – 1963 г. – 13
- к Валери Брюсов – „Изкуство или живот” – 1984 г. – 5
- к Л. С. Виготски – „Психология на изкуството” – 1978 г. – 25
- к Лев Выготский – „Психология искусства” – 1987 г. – 17
- к Виктор Шкловски – „Тетива” (сборник статии) – 1977 г. – 10
- к Виктор Шкловски – „Художествената проза. Размисли и разбори” - 1988 г. – 18
- к „Русская советская литература” – 1988 г. – 3
- т Леонид Паспалеев – „Как се калявяше стоманата” и „Родени от бурята” - 1947 г. – 1
- к Джон Глэд – „Беседы в изгнании. Русское литературное зарубежье” – 1991 г. – 5

- к Михаил Арнаудов – „Личности и проблеми в европейската литература” – 1967 г. – 10
- к Михаил Арнаудов – „Избрани произведения” – т. 1-2 – 1978 г. – 25
- к Михаил Арнаудов – „Психология на литературното творчество” – 1965 г. – 25
- к Михаил Арнаудов – „Поети и герои на Българското възраждане” – 1965 г. – 10
- с Иван Богданов – „Кирил и Методий” – 1987 г. – 7
- к Надежда Драгова – „Балканският контекст на старобългарската писмена култура /VIII – XII век/” – 1992 Г. – 8
- с Красимир Станчев – „Стилистика и жанрове на старобългарската литература” – 1985 г. – 5
- к „История на българската литература” – т. 1 (Старобългарска литература), под ред. на В. Велчев; Е. Георгиев; П. Динеков – 1963 г. – 17
- к „История на българската литература” – т. 2 (Литература на Възраждането), под ред. на С. Божков; Г. Димов; П. Динеков – 1966 г. – 20
- к Петър Динеков – „От Възраждането до днешния ден” (статии) – 1987 г. – 5
- к Петър Динеков – „Български фолклор” – ч. 1 – 1990 г. – 15
- к Боян Пенев – „Изкуството е нашата памет” – 1978 г. – 12
- с Боян Пенев – „История на новата българска литература” – т. 1-4 – 1977/78 г. – 45
- к К. Топалов; Н. Чернокожев – „Българската литература през Възраждането” – 1998 г. – 4
- к Дочо Леков – „Българска възрожденска литература” – т. 1 – 1988 г. – 10
- и Иван Попиванов – „Любен Каравелов” – 1975 г. – 5
- к Соня Баева – „Петко Славейков. Живот и творчество 1827/1870” – 1968 г. – 4
- к Светослава Славейкова – „Дядо Славейков” – 1957 г. – 3
- с Иван Богданов – „Тринадесет века българска литература. Събития, автори, произведения, библиография” – ч. 2 (Нова българска литература 1879 – 1981) – 1983 г. – 12
- к „История на българската литература” – т. 3 (Българската литература от Освобождението до края на Първата световна война), под ред. на П. Зарев; С. Каролев; Г. Цанев – 1970 г. – 35
- с Светлозар Игов – „История на българската литература 1878 – 1944” – 1991 г. – 18
- с „Очерци за български писатели” – ч. 2 – 1966 г. – 5
- с Кръстьо Генов – „Романтизмът в българската литература” – 1968 г. – 13
- с Иван Шишманов – „Иван Вазов. Спомени и документи” – 1976 г. – 15
- с Милена Цанева – „По страниците на „Под игото” – 1976 г. – 6
- к Милена Цанева – „Автори, творби, проблеми” – 1990 г. – 8
- к Георги Цанев – „Страници от историята на българската литература” – т. 1 – 1967 г. – 7
- к Георги Цанев – „Пътят на Яворов” – 1947 г. – 5
- с Никола Георгиев – „Анализационни наблюдения” – 1993 г. – 10
- с Д-р Кръстьо Кръстев – „Етюди и критики” – 1894 г. – 50
- к Д-р Кръстьо Кръстев – „Етюди, критики, рецензии” – 1978 г. – 13
- к Владимир Василев – „Студии, статии, полемики” – 1992 г. – 13
- к Димо Кьорчев – „Студии, статии, есета” – 1992 г. – 13
- к Александър Балабанов – „Студии, статии, рецензии, спомени” – т. 1 – 1973 г. – 13
- с „Блуждаеща естетика. Българските символисти за символизма” – 1993 г. – 15
- к „Избрани български есета” – 1981 г. – 10
- к Едвин Сугарев – „Българският експресионизъм” – 1988 г. – 7
- к Блага Димитрова; Йордан Василев – „Младостта на Багряна и нейните спътници” (с автографи на авторите) – 1993 г. – 13
- к Блага Димитрова; Йордан Василев – „Дни черни и бели” (с автограф на автора) – 1993 г. – 13
- к Стоян Илиев – „Димчо Дебелянов. Между греха и разкаянието” – 1985 г. – 8
- к Искра Панова – „Вазов, Елин Пелин, Йовков – майстори на разказа” – 1988 г. – 10
- к Стоян Каролев – „Жрецът воин” – т. 1-2 – 1978 г. – 15
- к Стоян Каролев – „Съвременни литературни въпроси” – 1966 г. – 3
- т Григор Василев – „Йордан Йовков” /спомени и писма/ - 1940 г. – 1
- к „Никола Вапцаров. 70 години от рождението му. Доклади” – 1981 г. – 8
- к Бойка Вапцарова – „Спомени за Вапцаров” – 1972 г. – 4
- к Елена Вапцарова – „Спомени за моя син” – 1975 г. – 3
- к Райна Вапцарова – „Мама. Втора книга” – 1988 г. – 2
- к Тончо Жечев – „Българският Великден или Страстите български” – 1980 г. – 15
- к Тончо Жечев – „Избрани произведения” – т. 1-2 („Митът за Одисей”; „Литература и история”) – 1989 г. – 20
- с Тончо Жечев – „Българският роман след Девети септември” – 1980 г. – 5
- к Тончо Жечев – „Съвременни образи и идеи” – 1964 г. – 4
- к Тончо Жечев – „Критически дневник” – 1987 г. – 4
- к Ефрем Каранфилов – „Герои и характери” – 1970 г. – 4
- к З. Петров; Е. Константинова; К. Куюмджиев – „Очерки по история на българската литература след Девети септември 1944 г.” – кн. 1-2 – 1980 г. – 18
- к Пантелей Зарев – „Панорама на българската литература” – т. 5 – 1979 г. – 8
- к Пантелей Зарев – „Българска народопсихология и художествена литература” – 1983 г. – 13
- к „Речник на българската литература” – т. 1-3 – 1976/82 г. – 50
- к Елка Константинова – „Георги Караславов” – 1986 г. – 3
- к Симеон Хаджикосев – „Ран Босилек” – 1985 г. – 3
- с Веселин Андреев – „Соната за Петя Дубарова” – 1988 г. – 7
- к И. Радев; Р. Мишева – „Есето” – 1994 г. – 5
- к „Литературни анализи” – 11 клас, под ред. на И. Радев – 1993 г. – 3
- к „Литературни анализи” – 11 клас, под ред. на И. Радев – 1994 г. – 3
- к „Литературни анализи” – 10 клас, под ред. на И. Радев – 1994 г. – 3
- к „Литературни анализи” – 7 клас, под ред. на И. Радев – 1994 г. – 3
- с М. Стойкова и кол. – „66 теста по български език и литература. 11 клас” – 2008 г. – 10
- с В. Стефанов; А. Панов – „Литература” за 12 клас – изд. „Анубис” – 2008 г. – 5

- с В. Георгиев; И. Дуриданов – „Езикознание” – 1965 г.; 1972 г. – 10
- с Живко Бояджиев – „Увод в езикознанието” – 1995 г. – 12
- с Моско Москов – „Език и езикознание” – ч. 1 (Отолингвистика /Същност на езика/) – 2000 г. – 15
- с Николай Трубецкой – „Основы фонологии” – 1960 г. – 13
- с З. Попова; К. Влахов; Г. Михаилов – „Старогръцки език. Учебник христоматия” – 1970 г. – 13
- с Василена Тодоранова – „Учебник по старогръцки език” – 1985 г. – 8
- с А. Милев; Г. Михайлов – „Старогръцка граматика” – 1979 г. – 15
- с „Славянски езици. Кратки характеристики, образци и речници. Севернославянска група” – 1978 г. – 10
- к Людвиг Селимски – „Славянски езици. Очерци и текстове” – 1985 г. – 10
- с Иван Гълъбов - „Старобългарски език с увод в славянското езикознание” – 1980 г. – 10
- с Кирил Мирчев – „Старобългарски език” – 1968 г. – 10
- с Кирил Мирчев – „Старобългарски език” – 1972 г. – 12
- с „Старобългарски език. Текстове и речник” – 1986 г. – 10
- с Ж. Икономова; А.-М. Тотоманова; И. Добрев - „Старобългарски език” за 11 клас на НГДЕК – 1985 г. – 10
- с Иван Богоров – „За народна свяст, добро поминуванье и родна реч. Избрани произведения” – 1970 г. – 10
- с Стоян Стоянов – „Граматика на българския книжовен език. Фонетика и морфология” – 1980 г. – 15
- к К. Попов; С. Стоянов; М. Янакиев – „Български език” – 1980 г. – 13
- к Константин Попов – „Съвременен български език. Синтаксис” – 1979 г. – 10
- с „Помагало по български синтаксис” – 1979 г. – 10
- с Л. Андрейчин; Н. Костов; К. Мирчев; Е. Николов; С. Стойков – Български език. Учебник за педагогическите училища за начални учители” – 1955 г. – 12
- к Юрий Маслов – „Граматика на българския език” – 1982 г. – 10
- к Д. Тилков; Т. Бояджиев – „Българска фонетика” – 1990 г. – 10
- и Д. Тилков; Т. Бояджиев – „Онагледяване на материала по български език. Сборник от упражнения и образци” – 1971 г. – 5
- с Стойко Стойков – „Увод в българската фонетика” – 1961 г. – 7
- к Стойко Стойков – „Българска диалектология” – 1968 г. – 18
- с „Помагало по българска диалектология”, съст. Тодор Бояджиев – 1984 г. – 8
- к Любомир Милетич – „Източнобългарските говори” – 1989 г. – 17
- к Любомир Милетич до Ватрослав Ягич – „Писма 1896 – 1914” – 1996 г. – 8
- с С. Георгиев; Р. Русинов – „Учебник по лексикология на българския език” – 1979 г. – 10
- с „Помагало по българска лексикология”, съст. Х. Първев – 1979 г. – 8
- к „Помагало по българска историческа лексикология” – 1986 г. – 8
- к Петър Пашов – „Практическа българска граматика” – 1990 г. – 10
- с Боримир Кръстев – „Морфологията на българския език в 187 типови таблици” – 1984 г. – 7
- к „Пленарни доклади от Първи международен конгрес по българистика – 1981 г.” – 12
- к „Доклади от Първи международен конгрес по българистика – 1981 г.” (Исторически развой на българския език) – т. 1-2 – 20
- к „Доклади от Първи международен конгрес по българистика – 1981 г.” (Кирило-Методиевистика и старобългаристика) – 12
- к Григорий Венедиктов – „Болгарский литературный язык эпохи Возрождения” – 1990 г. – 5
- с Беньо Цонев - „История на българския език” – т. 2 /фототипно/ - 1984 г. – 20
- к Стефанъ Младеновъ – „История на българскиятъ езикъ” – 1935 г. – 15
- к Стефан Младенов – „История на българския език” – 1979 г. – 22
- к Стефанъ Младеновъ – „Речникъ на чуждите думи в българския езикъ с обяснения за произхода и състава имъ” – 1932 г. – 40
- с А. Милев; Б. Николов; Й. Братков - „Речник на чуждите думи в българския език” – 1970 г.; 1978 г. – 25
- к Л. Андрейчин; Л. Георгиев; С. Илчев; Н. Костов; И. Леков; С. Стойков; Ц. Тодоров – „Български тълковен речник” – 1976 г. – 35
- к Л. Андрейчин; В. Георгиев; И. Леков; С. Стойков – „Правописен речник на българския книжовен език” – 1981 г. – 10
- к П. Пашов; Х. Първев – „Правоговорен речник на българския език” – 1975 г. – 25
- к Л. Нанов; А. Нанова – „Български синонимен речник” – 1987 г. – 20
- с „Этнопсихолингвистика”, под ред. на Ю. Сорокин – 1988 г. – 12
- с Гергана Дачева – „Семиостилистика” – 2001 г. – 8
- с Ричард Хъдсън – „Социолингвистика” – 1995 г. – 12
- с Ангел Пачев – „Малка енциклопедия по социолингвистика” – 1993 г. – 18
- к Михаил Виденов – „Българска социолингвистика” – 1990 г. – 10
- к Михаил Виденов – „Съвременна българска градска езикова ситуация” – 1990 г. – 15
- с Георги Армянов – „Жаргонът, без който (не) можем” – 1989 г. – 8
- к Цветана Карастойчева – „Българският младежки говор” – 1988 г. – 8
- с Любомир Андрейчин – „На езиков пост” (статии) – 1961 г. – 10
- к Моско Москов – „За чист български език” – 1976 г. – 4
- к „Помагало по методика на българския език”, съст. Кирил Димчев – 1990 г. – 5

0887 480 191 – ВЕРОСЛАВ
veroslav.manov@abv.bg
  •  Изпрати запитване
  • Тел: 0887480191


  • София
  • Дата на публикуване: 20.11.2015

Обява №: 119327


Подобни обяви в София: